Student works 61


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 

ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)

คลิกเพื่ออ่านข่าวภาพบรรยากาศ นศ. ภายในงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 (รอบที่2)

คลิกเพื่ออ่านข่าว


นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุน ให้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศเวียดนาม

คลิกเพื่ออ่านข่าว