อาจารย์และบุคลากร


อาจารย์ ดร.ปิยดา วงษ์วิวัฒน์
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล

หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล

ผศ. รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์

(Asst. Rujijan Vichivanives)
อาจารย์ประจำแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.เสถียร จันทร์ปลา

(Mr. Satien Janpla)


หัวหน้าแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์


รศ.ดร.นลินี โสพัศสถิตย์
(Assoc. Dr. Nalinee Sophatsathit)

รศ.ดร.กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
(Asst. Dr.Kunyanuth Kularbphettong)

นางกิตติยา พูนศิลป์ 
( Mrs. Kittiya Poonsilp)
ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์ 
(Asst. Nisanart Tachpetpaiboon)
ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
(Dr. Kittikhun Meethongjan)
นางสาวสุวิมล คุปติวุฒิ 
(Mrs. Suwimon Kooptiwoot)


นายภาณุ วราภรณ์
(Mr. PHANU WARAPORN)
อาจารย์ประจำแขนงวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช
(Dr.Chookait Pudprommarat)

หัวหน้าแขนงวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ


อาจารย์ กัญญา บวรโชคชัย


อาจารย์ ดร.ปิยดา วงษ์วิวัฒน์

อาจารย์ ดร.ปิยดา วงษ์วิวัฒน์


บุคลากรประจำสาขานายเทวาพล ณ ตะวัน