หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)

admin cs
2020-04-24 23:10:21

ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านโครงการรอบคัดเลือก

 1. โครงการ "ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคม" หมวดโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
    โดย นายชยชัย แซ่พัง อาจารย์ที่ปรึกษา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
 2. โครงการ "ระบบแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับคนช่วงวัยต่างๆ" หมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิกาและผู้สูงอายุ
    โดย นายปฏิภาณ หอมจำปา อาจารย์ที่ปรึกษา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
 3. โครงการ "ระบบสืบค้นสารสนเทศโรคข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ" หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
    โดย นายณัฐพงศ์ ประสมศรี อาจารย์ที่ปรึกษา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
 4. โครงการ "การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อประเมินค่าความชื้นในข้าว ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง-กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์โรงสีข้าว" หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
    โดย นายสุรยุทธ หลวงพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
 5. โครงการ "การพัฒนาระบบนำทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง กรณีศึกษาสวนเบญจกิติ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา" หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
    โดย นางสาวอุษณีย์ สิงห์คู่ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพชรทอง