รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

ชื่อย่อ (ไทย) :                   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :               B.Sc. (Computer Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จุดเด่นของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ซึ่งเป็นแกนหลักของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เนื้อหาของสาขาวิชานี้ จึงครอบคลุมไปทุกด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขา วิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบงาน อาจารย์และนักวิจัย

ผู้สนใจจะศึกษาในวิชาเอกนี้ควรมีความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการเขียนโปรแกรมในภาษา คอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการเรียน การสอนในวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามรายวิชา ในหลักสูตร

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

นักศึกษาที่สำเร็จวิชาเอกนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดีในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรมระบบ เป็นต้น ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี สามารถเป็นอาจารย์ และนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ความรู้ตาม หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐาน ที่เพียงพอสำหรับการศึกษา ต่อทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก

  • อาจารย์/นักวิจัย
  • วิศวกรระบบ
  • วิศวกรเครือข่าย
  • ผู้จัดการฐานข้อมูล/นักออกแบบฐานข้อมูล
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • วิศวกรซอฟต์แวร์
  • บุคลากรสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)
  • ผู้สร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม