หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

admin cs
2019-05-12 19:59:37

  

      ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน เพื่อทบทวนกระบวนการจัดการสอนของภาคเรียนที่ 2/2561 ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงมากขึ้น