หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคม

admin cs
2019-05-12 19:59:45

      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคม


วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน ณ ณ ห้องประชุม 2233 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหัวข้อหลักที่นำมาหารือในที่ประชุม เรื่องความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ สำรวจการติดตามสภาวะการมีงานทำของบัณฑิตการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์