หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์

admin cs
2019-05-12 19:59:59

     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์


วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม 26507 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยหัวข้อหลักๆที่นำมาหารือในที่ประชุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงหลักสูตรการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ไตรมาส 2 การจัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาและอาจารย์ และการประกวดออกแบบโลโก้สาขา