หลักสูตรการเรียน


จุดเด่นของหลักสูตร

   วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ซึ่งเป็นแกนหลักของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เนื้อหาของสาขาวิชานี้ จึงครอบคลุมไปทุกด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบงาน อาจารย์และนักวิจัย

   ผู้สนใจจะศึกษาในวิชาเอกนี้ควรมีความรู้พื้นฐานทาคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการเขียนโปรแกรมในภาษคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการเรียน การสอนในวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามรายวิชา ในหลักสูตร