หน้าหลัก > ข่าว > ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ > อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

admin cs
2023-07-18 16:10:49

      

     

     อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ


     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี โสพัศสถิตย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ ในฐานะที่อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน และโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด 4 คน ดังนี้

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน ได้แก่  

นายชนาธิป ซ่อนกลิ่น

โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก ได้แก่

  • นายปัณณวัฒน์ กาญจนปราการ
  • นางสาวณัฏฐนิช สุวรรณมานะศิลป์
  • นายภาคิน แก้วจุนันท์