หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4

admin cs
2023-11-08 18:34:07

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น 

 - "การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพในสถานประกอบการชั้นนำ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี 

- "การยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการขอสำเร็จการศึกษา" โดย คุณวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ

- "โครงการ FPT Global Internship” ณ ประเทศเวียดนาม โดย ตัวแทน 

บริษัท FPT Software

- "การเขียน Resume และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน" โดย คุณภูสิทธิ์ วัตสัล จาก บริษัท Krungsri Consumer 

- "เส้นทางสู่การเป็น Developer และสายงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย คุณสุทธิชัย ภวโภคาภินันท์ จาก บริษัท “Living Mobile co, ltd.”

- การประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานและสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน

***ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่เข้าร่วมทำกิจกรรม และท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับน้อง ๆ ครั้งนี้