หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(NCSTI2024)
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(NCSTI2024)

admin cs
2024-03-06 23:06:36

 นายทรงพล สิงขรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง  “การพยากรณ์ผลผลิตเงาะ โดยใช้ Machine Learning” ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(NCSTI2024)” วันทีี 5 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์กรุงเทพฯ

#ncsti2024