ผลการค้นหา : ประชุมสาขา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564      ...
2019-10-15 09:04:09
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณ ...
2019-06-06 16:02:51
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  ...
2019-06-26 21:55:22
ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
        ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรว ...
2019-05-12 19:59:37
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ ...
2019-05-12 19:59:59
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคม
      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคมวันอังคารที่ 26 มีนาคม 256 ...
2019-05-12 19:59:45