หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมฝึกประสบการณ์ “ในโครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook ใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องเก่า ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารัฐสภาใหม่ จำนวน 1,030 เครื่อง ”
ร่วมฝึกประสบการณ์ “ในโครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook ใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องเก่า ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารัฐสภาใหม่ จำนวน 1,030 เครื่อง ”

admin cs
2023-09-24 13:26:14

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล

 ส่งเสริมให้ นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน 

โดยส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 28 คน ไปร่วมฝึกประสบการณ์ “ในโครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook ใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องเก่า ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารัฐสภาใหม่ จำนวน 1,030 เครื่อง ” ของ

บริษัท อินฟิบิช โซลูชั่น จำกัด

-------------------------------------------

*** ขอขอบคุณทาง บริษัท อินฟิบิช โซลูชั่น จำกัด เป็นอย่างสูง ที่มอบโอกาสให้น้องๆได้หาประสบการณ์ในครั้งนี้ ***

ภาพบรรยากาศการฝึกประสบการณ์ วันที่ 2

????

Website : www.cs.sci.ssru.ac.th

Facebook : วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

TikTok : @dex_com

*****************

#INFIBIZSOLUTION

#comsci #student #university 

#สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY 

#DekCom #วิทย์คอม